/زیست و علوم پزشکی
زیست و علوم پزشکی۱۳۹۸-۲-۲۸ ۲۳:۲۸:۳۱ +۰۰:۰۰
توضیحات بیشتر

کارگاه آموزشی کلونینگ و بیان ژن در E. coli

* مدت دوره: 80 ساعت * شهریه هر نفر: 30.000.000 ریال

1- صدور گواهی اتمام دوره از پارک علم و فناوری مدرس
2- صدور گواهی بین المللی اتمام دوره بعد از شرکت در آزمون سازمان فنی و حرفه ای و قبولی
3- انجام کار عملی بصورت فردی به صورت کامل
4- افراد شرکت کننده: حداقل 6 و حداکثر 10 نفر

توضیحات بیشتر
توضیحات بیشتر

کارگاه آموزشی طراحی پرایمر و اصول PCR

* مدت دوره: 10 ساعت * شهریه هر نفر: 4.000.000 ریال
 1. صدور گواهی اتمام دوره از پارک علم و فناوری مدرس
 2. انجام کار عملی بصورت فردی به صورت کامل
 3. افراد شرکت کننده: حداقل 6 و حداکثر 10 نفر
توضیحات بیشتر
توضیحات بیشتر

کارگاه آموزشی ریبوتایپینگ

* مدت دوره: 18 ساعت * شهریه هر نفر: 8.000.000 ریال
 1. صدور گواهی اتمام دوره از پارک علم و فناوری مدرس
 2. انجام کار عملی بصورت فردی به صورت کامل
 3. افراد شرکت کننده: حداقل 6 و حداکثر 10 نفر
توضیحات بیشتر
توضیحات بیشتر

کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک پیشرفته

* مدت دوره: 36 ساعت * شهریه هر نفر: 9.000.000 ریال
 1. صدور گواهی اتمام دوره از پارک علم و فناوری مدرس
 2. انجام کار عملی بصورت فردی به صورت کامل
 3. افراد شرکت کننده: حداقل 6 و حداکثر 10 نفر
توضیحات بیشتر
توضیحات بیشتر

کارگاه آموزشی PCR- Cloning

* مدت دوره: 36 ساعت * شهریه هر نفر: 15.000.000 ریال
 1. صدور گواهی اتمام دوره از پارک علم و فناوری مدرس
 2. انجام کار عملی بصورت فردی به صورت کامل
 3. افراد شرکت کننده: حداقل 6 و حداکثر 10 نفر
توضیحات بیشتر
توضیحات بیشتر

کارگاه آموزشی استخراج DNA ژنومی از باکتری و خون

* مدت دوره: 10 ساعت * شهریه هر نفر: 4.300.000 ریال
 1. صدور گواهی اتمام دوره از پارک علم و فناوری مدرس
 2. انجام کار عملی بصورت فردی به صورت کامل
 3. افراد شرکت کننده: حداقل 6 و حداکثر 10 نفر
توضیحات بیشتر
توضیحات بیشتر

کارگاه آموزشی بیوانفورماتیک مقدماتی

* مدت دوره: 10 ساعت * شهریه هر نفر: 2.500.000 ریال
 1. صدور گواهی اتمام دوره از پارک علم و فناوری مدرس
 2. انجام کار عملی بصورت فردی به صورت کامل
 3. افراد شرکت کننده: حداقل 6 و حداکثر 10 نفر
توضیحات بیشتر